Reklama

Elektroenergetyka

PKEE: Komisja Europejska podjęła dobrą decyzję ws. rynku mocy

Fot. ORAN VIRIYINCY / Flickr
Fot. ORAN VIRIYINCY / Flickr

Komisja Europejska potwierdziła, że założenia polskiej ustawy o rynku mocy (przyjętej przez Sejm 8 grudnia 2017 roku) są zgodne z unijnymi uregulowaniami dotyczącymi pomocy publicznej (SA.46100). Wprowadzenie mechanizmu rynku mocy w Polsce jest najbardziej ekonomicznie uzasadnionym sposobem zapewnienia bezpieczeństwa dostaw, jednocześnie zmniejszającym koszty energii - czytamy w komunikacie Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej.

Jednotowarowy rynek energii nie pozwala bowiem na zgromadzenie wystarczających środków do przeprowadzenia niezbędnych modernizacji takich, jak poprawa efektywności czy dostosowanie do najnowszych unijnych standardów środowiskowych. Ponadto rosnący udział odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym skutkuje dużymi wahaniami w sektorze wytwarzania energii elektrycznej. Dlatego też wytwórcy energii elektrycznej powinni być wynagradzani za gotowość do dostarczania energii do sieci w celu zapewniania ciągłości zasilania, tak samo podmioty świadczące usługi redukcji popytu (DSR) powinny być wynagradzane za zdolność zmniejszania zapotrzebowania na energię elektryczną.

Wprowadzenie rynku mocy jest znaczącym krokiem w kierunku minimalizacji ryzyka wystąpienia deficytów mocy w systemie energetycznym – tzw. „blackoutów”. Problemy wystarczalności mocy wytwórczych w Polsce powinny być rozwiązane bezzwłocznie, czego dowiodły niedobory zasilania, które wystąpiły w polskim systemie elektroenergetycznym w 2015 roku. Jak wykazuje Raport PKEE, niewprowadzenie rynku mocy w Polsce mogłoby doprowadzić do niedoborów zasilania, które skutkowałyby rocznymi stratami rzędu 10 miliardów złotych.

Należy również uwzględnić fakt, że rynek mocy jest niezbędny do wdrożenia reform strukturalnych rynku energii elektrycznej w Polsce, w tym reform rezerw i mechanizmu cenowego.

Warto też podkreślić, że zatwierdzony polski rynek mocy jest neutralny technologicznie, co w praktyce oznacza, że przewidziane w ustawie aukcje będą otwarte dla wszystkich rodzajów mocy wytwórczych, w tym OZE, a także dla instalacji magazynowania energii i zarządzania stroną popytową (DSR).

Ponadto mechanizmy mocowe przyniosą dodatkowe korzyści dla środowiska, ponieważ jednostki wytwórcze o emisyjności poniżej 450g CO2/kWh uzyskają premię w postaci wydłużenia o dwa lata ich pierwszych umów.

Co równie ważne, umożliwiono udział mocy zagranicznych w polskim rynku mocy zgodnie z określonymi w ustawie regułami.

Polski rynek mocy jest odpowiednikiem innych mechanizmów mocowych, jakie zostały wdrożone w np. Wielkiej Brytanii, Włoszech, Francji i Niemczech. Dzisiejsza decyzja potwierdza jego zgodność z rygorystycznymi przepisami UE dotyczącymi pomocy publicznej w zakresie środowiska naturalnego, a także gwarantuje równe warunki uczestnictwa wytwórcom energii elektrycznej z innych państw członkowskich UE.

Wprowadzenie mechanizmu mocowego w Polsce oznacza, że poczynając od 2020 roku odbiorcy będą ponosili opłatę na poziomie nie większym niż 10 złotych miesięcznie (według wyliczeń dokonanych przez Ministerstwo Energii). Wysokość opłaty będzie zależna od rocznego zużycia energii.

Wprowadzenie mechanizmu rynku mocy w Polsce jest najbardziej ekonomicznie uzasadnionym sposobem zapewnienia stabilności systemu energetycznego i bezpieczeństwa energetycznego zarówno dla przemysłu jak i odbiorców indywidualnych.

Polski Komitet Energii Elektrycznej/jk

Reklama

Komentarze

    Reklama