• Partner główny
    Logo Orlen

Elektroenergetyka

PGE: EBITDA po trzech kwartałach 2018 na poziomie 5,1 mld zł

Fot. www.blok5i6.pl
Fot. www.blok5i6.pl

Skonsolidowany zysk operacyjny spółki powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) po trzech kwartałach 2018 r. wyniósł 5,1 mld zł i był o 16 proc. niższy niż rok temu. Niższa EBITDA raportowana jest wynikiem wysokiego punktu bazowego, będącego efektem ujęcia w III kwartale ubiegłego roku przychodów z tytułu korekty końcowej KDT w wysokości 1,2 mld zł. Wynik skorygowany, czyli oczyszczony ze zdarzeń jednorazowych, wyniósł 5,2 mld zł, czyli o 8 proc. więcej niż rok temu.

Skonsolidowany zysk operacyjny spółki powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) po trzech kwartałach 2018 r. wyniósł 5,1 mld zł i był o 16 proc. niższy niż rok temu. Niższa EBITDA raportowana jest wynikiem wysokiego punktu bazowego, będącego efektem ujęcia w III kwartale ubiegłego roku przychodów z tytułu korekty końcowej KDT w wysokości 1,2 mld zł. Wynik skorygowany, czyli oczyszczony ze zdarzeń jednorazowych, wyniósł 5,2 mld zł, czyli o 8 proc. więcej niż rok temu.

Największy udział w powtarzalnym zysku EBITDA Grupy PGE po trzech kwartałach 2018 r. miał segment Energetyki Konwencjonalnej (w tym PGE Energia Ciepła), który wyniósł blisko 2,4 mld zł. Segment Dystrybucji zakończył raportowany okres z wynikiem ponad 1,9 mld zł. Segment Obrotu wygenerował 459 mln zł, a segment Energetyki Odnawialnej 354 mln zł.

Integracja przejętych aktywów wpływa znacząco na poprawę naszych wyników operacyjnych, a sezon grzewczy, który przekłada się przede wszystkim na wyniki segmentu ciepłownictwa, dopiero przed nami. Jednocześnie wypracowujemy solidne wyniki finansowe. W samym trzecim kwartale osiągnęliśmy powtarzalną EBITDA na poziomie zeszłorocznej, natomiast z punktu widzenia dziewięciu miesięcy była ona nawet wyższa o 8 procent.  Mimo wymagającego i pełnego wyzwań otoczenia, jako Grupa zachowujemy więc stabilny wzrost kluczowych wskaźników i osiągając marżę EBITDA na poziomie 27 proc. pozostajemy jedną z najbardziej zyskownych firm energetycznych w Europie  – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Po trzech kwartałach2018 r. produkcja energii w Grupie wyniosła 49,09 TWh, z czego 29,38 TWh, czyli o 2 proc mniej niż w ubiegłym roku, pochodziło z węgla brunatnego.

Produkcja energii elektrycznej z węgla kamiennego wyniosła 15,33 TWh, co oznacza wzrost o 86 proc. w stosunku do okresu bazowego. To efekt ujęcia w raportowanych wynikach przejętych elektrociepłowni (EC Kraków, EC Gdańsk, EC Gdynia, EC Wrocław, EC Czechnica), które łącznie wyprodukowały 2,38 TWh oraz Elektrowni Rybnik, która wyprodukowała 3,91 TWh.

O 70 proc. wzrósł również wolumen produkcji z gazu, który po trzech kwartałach 2018 r. wyniósł 2,87 TWh. Na wynik ten wpłynęły również włączone do raportowania aktywa PGE Energia Ciepła (EC Toruń, EC Zielona Góra, EC Zawidawie), które łącznie wyprodukowały 1,25 TWh.

Wolumen dystrybucji energii elektrycznej wyniósł po trzech kwartałach 27,1 TWh, co oznacza wzrost o 3 proc. w stosunku do okresu bazowego.

Grupa PGE kontynuuje realizację kluczowych projektów rozwojowych. Nakłady na inwestycje po trzech kwartałach 2018 r. wyniosły 3,8 mld zł. Zaawansowanie prac przy budowie dwóch bloków w Elektrowni Opole o łącznej mocy 1800 MW osiągnęło 94 proc. W trzecim kwartale zakończono negocjacje z Generalnym Wykonawcą i podpisano aneks, zgodnie z którym terminy oddania do eksploatacji bloków zostały ustalone na15 czerwca 2019 r. dla bloku 5 i 30 września 2019 r. dla bloku 6.  Realizowane są kolejne etapy i kamienie milowe projektu. Trwają prace uruchomieniowe na bloku nr 5 oraz dalsze prace montażowe w obszarze bloku nr 6.

Sukcesywnie postępuje również budowa bloku o mocy 490 MW w Elektrowni Turów. Prace koncentrują się obecnie na zamknięciu budynków przed okresem zimowym. Próba ciśnieniowa kotła została przewidziana na połowę listopada tego roku. Ogólne zaawansowanie prac na terenie budowy osiągnęło ok. 75 proc.

Jednocześnie finalizowana jest budowa Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii w Rzeszowie. Inwestycja, która przetwarzać będzie 100 tys. ton odpadów rocznie, jest już w pełni gotowa, by służyć lokalnej społeczności w realizacji przyjaznej środowisku idei gospodarki o obiegu zamkniętym. Projekt wpisuje się w kierunek wskazany w Strategii Ciepłownictwa Grupy PGE, zakładający dywersyfikowanie miksu paliwowego z uwzględnieniem lokalnych potrzeb i dostępności paliwa. 

W ramach realizowanej strategii Grupa PGE kontynuuje również proces integracji nabytych aktywów. W portfelu analizowanych lub będących w przygotowaniu inwestycji znajduje się budowa kogeneracyjnych źródeł gazowych w EC Kielce, EC Bydgoszcz, EC Zielona Góra, EC Zgierz i EC Czechnica, uciepłownienie Elektrowni Rybnik, a także budowa produkujących ciepło kotłów rezerwowo-szczytowych zasilanych gazem w EC Gorzów, EC Lublin, EC Rzeszów, EC Kielce i EC Bydgoszcz. Łączna moc wszystkich mniejszych, analizowanych projektów zasilanych gazem, wyniesie do 300 MW. Grupa PGE analizuje także budowę akumulatora ciepła w Lublinie.

W procesie transformacji Grupa PGE zamierza sukcesywnie zmniejszać swoją emisyjność poprzez znaczącą poprawę efektywności istniejących aktywów, polegającą m.in.nauruchomieniu nowych, wysokosprawnych bloków, ograniczaniu strat sieciowych w procesie dystrybucji energii elektrycznej i ciepła, sukcesywnej modernizacji aktywów wytwórczych oraz zmniejszeniu zużycia energii na własne potrzeby. Celem PGE jest uniknięcie emisji CO₂ na poziomie 60 mln ton w latach 2016-2026. Konsekwentnej redukcji średniej emisyjności po 2025 r. sprzyjać będzie dalszy rozwój morskiej energetyki wiatrowej sięgający 2,5 GW w perspektywie 2030 r. oraz budowa kolejnych nisko- i zeroemisyjnych jednostek kogeneracyjnych. Działania PGE mają być realnym wsparciem podejmowanych na szczeblu krajowym działań na rzecz zmniejszenia emisyjności polskiej gospodarki.

W trzecim kwartale 2018 r. PGE podpisała także umowę kredytową z międzynarodowym konsorcjum czterech banków, na podstawie której pozyskała czteroletni kredyt odnawialny w wysokości 4,1 mld zł. Środki z kredytu trafią m.in. na finansowanie ambitnego programu inwestycyjnego Grupy PGE zaplanowanego na lata 2016-2020, obejmującego rozwój i modernizacje aktywów wytwórczych, ciepłowniczych oraz dystrybucyjnych. Zostaną one również wykorzystane do refinansowania zobowiązań finansowych PGE Polskiej Grupy Energetycznej i spółek z Grupy. W konsorcjum banków, które udzieli spółce kredytu, znalazły się: Santander Bank Polska S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Intesa Sanpaolo S.p.A. oraz MUFG Bank (Europe) N.V.

Zgodnie z opublikowaną 7 listopada opinią kredytową Agencja Moody’s utrzymała rating dla PGE, na poziomie inwestycyjnym Baa1 z perspektywą stabilną. Rating Moody’s uwzględnia pozycję PGE jako największej firmy energetycznej w Polsce, rosnący udział przychodów z regulowanej działalności będący efektem nabycia aktywów ciepłowniczych od EDF w 2017 r., a także dobry bilans i stosunkowo niski współczynnik zadłużenia netto w stosunku do EBITDA.Rating agencji Fitch również znajduje się na poziomie inwestycyjnym: BBB+ z perspektywą stabilną.

Umowa kredytowa z międzynarodowym konsorcjum banków, wysokie oceny ratingowe, a także szereg innych projektów zainicjowanych na polskim rynku finansowym, pokazują, że Grupa PGE postrzegana jest jako wiarygodny i solidny partner. Naszym celem jest budowanie i utrzymanie zadłużenia o strukturze pozwalającej na elastyczne zarządzanie kosztem finansowania i to się udaje– mówi Emil Wojtowicz, wiceprezes ds. finansowych PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Zgodnie z zapowiedziami Grupa PGE jest także bardzo aktywna na rynku start-upów. Na początku września PGE Ventures, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, PFR Ventures, spółka z Grupy PFR, SpeedUp Group oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju utworzyły wspólnie fundusz SpeedUp Energy Innovation powered by PGE Ventures (SEI). Celem nowego funduszu corporate venture capital (CVC) są inwestycje w start-upy w zaawansowanej fazie wzrostu. Docelowo kapitalizacja nowego funduszu ma wynieść 100 mln zł.

PGE sukcesywnie rozwija się również w obszarze elektromobilności. Grupa posiada już stacje ładowania w Łodzi oraz w Warszawie, zainstalowała także 5 stacji ładowania w Siedlcach, gdzie prowadzi pilotażowy program elektromobilności testowany na infrastrukturze miasta średniej wielkości. Również w Siedlcach zamierza przeprowadzać testy związane z rozwojem e-carsharigu. Zgodnie z przyjętym modelem biznesowym PGE wchodzi także na lokalne rynki regionów uzdrowiskowych – pierwsza taka stacja ładowania uruchomiona została w Krynicy-Zdroju, kolejne staną w Lądku-Zdroju i Zakopanem.

Projekty w Warszawie, Łodzi, Siedlcach, Rzeszowie i Krynicy-Zdroju to dopiero początek naszej współpracy z władzami samorządowymi. Testowanie projektu w miastach różnej wielkości i o różnorodnej specyfice umożliwia nam wypracowanie optymalnego kształtu współpracy i przyczynia się do udoskonalania oferty skierowanej do klientów. Coraz więcej jednostek samorządu terytorialnego jest zainteresowanych rozwijaniem u siebie infrastruktury elektromobilności, a Grupa PGE jest dla nich idealnym partnerem – dodaje Henryk Baranowski.

Do końca roku Grupa chce dysponować w sumie 50 punktami ładowania w całej Polsce, a w zależności od poziomu środków pozyskanych w ramach uruchamianego Funduszu Niskoemisyjnego Transportu Grupa PGE będzie w stanie uruchomić nawet 1500 punktów ładowania do 2022 r.

Komentarze