Reklama

Elektroenergetyka

Konsultacje Komisji Europejskiej w sprawie zmian w kodeksach sieciowych

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Do 15 czerwca trwają konsultacje prowadzone przez Dyrekcję Generalną ds. Energii Komisji Europejskiej (DG Energy). Proponowane zmiany dotyczą kwestii proceduralnych i technicznych w obowiązujących czterech kodeksach sieci: CACM (wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi), FCA (wytyczne dotyczące długoterminowej alokacji zdolności przesyłowych), EB GL (bilansowanie energii elektrycznej) oraz SO GL (wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej).

Kodeksy sieci to dokumenty, które regulują m.in. zarządzanie systemami przesyłowymi oraz kwestie skutecznego i niedyskryminacyjnego dostępu do połączeń międzysystemowych w celu zapewnienia transgranicznej wymiany energii elektrycznej. Kodeksy sieci są przyjmowane w procesie komitologii i po przyjęciu przez Komisję Europejską obowiązują bezpośrednio we wszystkich krajach UE. 

Zgodnie z art. 61 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 5 czerwca 2019 r w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej (2019/943) Komisja jest uprawniona do przyjmowania i zmiany wiążących wytycznych dotyczących kodeksów sieci. W tym celu zasięga opinii Europejskiej Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER), Europejskiej Sieci Operatorów Systemów Przesyłowych Energii Elektrycznej (ENTSO-E), operatorów systemów dystrybucyjnych z krajów członkowskich oraz, w stosownych przypadkach, innych zainteresowanych stron. 

Komisja planuje przyjęcie nowego rozporządzenia wykonawczego, które ma na celu wyjaśnienie niejednoznacznych sformułowań w dotychczasowych przepisach dotyczących procesu opracowywania i zatwierdzania szczegółowych wspólnych zasad w ramach wytycznych regulujących kluczowe transgraniczne aspekty hurtowego rynku energii elektrycznej w Unii Europejskiej. Nowe rozporządzenie wykonawcze ma zostać także dostosowanie do przepisów nowego rozporządzenia 2019/943 i rozporządzenia ACER (UE) 2019/942. 

Proponowane zmiany zostały szczegółowo opisane w konsultowanym dokumencie. Komisja oczekuje na uwagi w dowolnym języku urzędowym Unii Europejskiej, jednak - jak zaznacza – najbardziej pożądany byłby wkład w języku angielskim. Otrzymane odpowiedzi DG Energy opublikuje na swojej stronie internetowej. 

Pełny tytuł planowanej inicjatywy to „Rozporządzenie wykonawcze Komisji zmieniające art. 9 rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiającego wytyczne w sprawie alokacji zdolności i zarządzania ograniczeniami, art. 4 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1719 z 26 września 2016 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące przyszłej alokacji zdolności przesyłowej, art. 4–7 rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania energii elektrycznej oraz art. 5–8 rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiające wytyczne dotyczące działania systemu przesyłowego energii elektrycznej w celu wyjaśnienia procesu przyjmowania warunków lub metod na podstawie tych wytycznych oraz w celu dostosowania tekstu wyżej wymienionych artykułów do odpowiednich przepisów rozporządzenia (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej i rozporządzenia z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiające Agencję Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki". (URE)

[1] Obszary wymienione w art. 59 (kodeksy sieci) i w art. 61 (wytyczne) rozporządzenia w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej (2019/943).

[2] Zgodnie z wymogami art. 61 ust. 6 ww. rozporządzenia.

Komentarze