Reklama

Portal o energetyce

Dziś zostaną zakończone prace związane z polsko - litewskim mostem energetycznym

Dzisiaj o godzinie 10:30 rozpocznie się uroczystość związana z przekazaniem do eksploatacji stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Ełk Bis oraz nowej linii 400 kV Ełk Bis – Łomża. To ostatni etap leżących wyłącznie po stronie polskiej prac związanych z projektem LitPol Link.

Realizacja projektu przyczyni się jednocześnie do poprawy warunków pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz zwiększenia zdolności przesyłowych na połączeniach transgranicznych. Ma również zwiększyć udział Krajów Bałtyckich (Litwy, Łotwy i Estonii) w europejskim rynku energii elektrycznej.

Dla polskich odbiorców korzyścią będzie wzmocnienie sieci przesyłowych w północno-wschodniej Polsce, co  przyczyni się do poprawy jakości i niezawodności zasilania odbiorców energii elektrycznej oraz wzrostu bezpieczeństwa dostaw w regionie. Dla odbiorców na Litwie połączenie oznacza bezpośredni dostęp do zasilania z rynku kontynentalnego.

Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, w ramach Priorytetu X Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii, Działanie 10.1. Rozwój systemów przesyłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz budowa i przebudowa magazynów gazu ziemnego. Szacunkowe unijne dofinansowanie całego projektu Połączenie elektroenergetyczne Polska – Litwa to  ok.  868 mln zł.

W ramach budowy połączenia elektroenergetycznego Polska – Litwa, po stronie polskiej w 2015 r. zrealizowanych zostało 11 zadań inwestycyjnych. Zakończenie realizacji transgranicznego odcinka Projektu Polska Litwa - budowy linii 400 kV Ełk Bis – Granica RP – planowane jest w listopadzie 2015 r. Zakończenie inwestycji nastąpi po uruchomieniu linii 400 kV Ełk – Alytus (Olita) na Litwie.

Głównym celem mostu energetycznego jest integracja rynków energii elektrycznej Europy kontynentalnej i Państw Bałtyckich.

Zobacz także: Za niecałe 100 dni ruszy polsko - litewski most energetyczny

Zobacz także: Forum Ekonomiczne: "Nord Stream stanowi zagrożenie dla Unii Energetycznej"

Reklama

Komentarze

    Reklama