Górnictwo

Dopełniono ostatnich formalności związanych z powstaniem PGG

  • Walka z korupcją to jeden z priorytetów Ministerstwa Obrony Narodowej - graf. MON.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Mariusz Orion Jędrysek, podpisał decyzje przenoszące 16 koncesji na wydobywanie węgla kamiennego oraz 4 koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węgla kamiennego z Kompanii Węglowej S.A. na Polską Grupę Górniczą Sp. z o.o.  

To ostatni akt ze strony Rządu umożliwiający prowadzenie działalności Polskiej Grupy Górniczej.

26 kwietnia 2016 r. zawarto porozumienie w sprawie rozpoczęcia działalności Polskiej Grupy Górniczej (PGG). Inwestorzy angażują się w PGG na warunkach rynkowych i będą konsekwentnie nadzorować realizację biznesplanu spółki. Przeprowadzone analizy wskazują, że inwestycja generuje dodatnie stopy zwrotu dla inwestorów.

Stronami porozumienia są Grupa Energa, Grupa PGE, Grupa PGNiG, Węglokoks, Towarzystwo Finansowe „Silesia” (TFS), Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw (FIPP) FIZAN, a także banki – obligatariusze Kompanii Węglowej – Alior Bank, BGK, BGŻ BNP Paribas, PKO BP, Bank Zachodni WBK oraz 13 organizacji związkowych Kompanii Węglowej.

Spółka PGG, która stanie się największym producentem węgla kamiennego w Polsce i w Europiezostanie utworzona z 11 kopalń, 4 zakładów oraz części centrali wydzielonych z Kompanii Węglowej. Zaangażowanie w PGG daje udziałowcom z sektora energetyki dostęp do bogatych zasobów węgla energetycznego o parametrach dopasowanych do potrzeb istniejących i planowanych jednostek wytwórczych, co wpisuje się w cele strategiczne grup energetycznych. Ponadto współpraca sektora wytwarzania z sektorem wydobywczym gwarantuje odbiorcom usług energetycznych możliwość pozyskania stabilnych partnerów zapewniających nieprzerwane dostawy energii elektrycznej i cieplnej po przewidywalnej cenie.

Zobacz także: PGE: Zaangażowanie w PGG zgodne ze strategią

Zobacz także: Tchórzewski: "Chcemy przyspieszyć restrukturyzację JSW"

Komentarze