Reklama

Ropa

Dobre wyniki Orlenu w III kwartale

  • Czy kapsuła Orion będzie wozić astronautów na ISS? Ilustracja: NASA
    Czy kapsuła Orion będzie wozić astronautów na ISS? Ilustracja: NASA

W pierwszych dziewięciu miesiącach Grupa Orlen osiągnęła wyższą sprzedaż we wszystkich segmentach i rekordowy wynik w detalu. Sprzyjające otoczenie makroekonomiczne tj. wzrost marży downstream oraz dalszy spadek cen ropy naftowej wspierało osiągnięcie dobrych wyników.

Miniony kwartał był szczególnie istotny w kontekście realizacji strategicznych projektów rozwojowych Grupy Orlen. W obszarze petrochemii zawarto umowę budowy nowej instalacji polietylenu (PE3) w zakładzie w czeskim Litvínovie. We wrześniu rozpoczęto w Płocku prace budowlane w projekcie największej w Polsce elektrociepłowni o mocy 596 MWe. Rozpoczęto również proces przejęcia perspektywicznych złóż ropy oraz gazu w Polsce i Kanadzie. 

Koncern wypracował wynik EBITDA wg LIFO (bez uwzględnienia odpisów wartości aktywów) o prawie 3 mld zł wyższy niż rok wcześniej. Ostatni, III kwartał br. Grupa Orlen zakończyła z zyskiem operacyjnym (EBITDA wg LIFO) na poziomie 2,1 mld zł (przed odpisem wartości czeskich aktywów petrochemicznych w kwocie 0,1 mld zł).  

W III kwartale 2015 roku PKN ORLEN wypracował:  

  • 2,1 mld zł EBITDA wg LIFO;
  • Rekordowy wynik EBITDA wg LIFO segmentu detalicznego na poziomie 539 mln zł, wzrost o 22% (r/r)
  • Wzrost sprzedaży we wszystkich segmentach, łącznie o 5% (r/r)

Wynik EBITDA wg LIFO na poziomie 2,1 mld zł, przed odpisem wartości czeskich aktywów petrochemicznych w wysokości (-) 0,1 mld zł, osiągnięty został między innymi dzięki wyższemu przerobowi ropy oraz wzrostowi sprzedaży (r/r). Wpływ na wyniki Koncernu w III kwartale 2015 roku miał także wzrost marży downstream o 2,6 USD/bbl (r/r), spadek średniej ceny ropy Brent o (-) 52 USD/bbl (r/r) oraz osłabienie PLN względem USD o 20% (r/r). Pozytywny wpływ otoczenia makroekonomicznego i wyższych wolumenów sprzedaży został ograniczony przede wszystkim przez odkup transzy zapasów obowiązkowych oraz przecenę zapasów do cen możliwych do uzyskania (NRV) w związku z obniżeniem notowań ropy naftowej. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego na wszystkich rynkach, na których obecny jest Koncern, odnotowano wzrost konsumpcji oleju napędowego. Zużycie benzyny wzrosło na rynku polskim, przy jednoczesnym spadku na rynku niemieckim i litewskim oraz stabilnej konsumpcji w Czechach. 

Sprzyjające otoczenie makroekonomiczne w zestawieniu z naszą dbałością o doskonałość operacyjną przynosi świetne rezultaty. Wyraźnie pokazują to oczyszczone z wpływu odpisów aktywów wyniki za 9 miesięcy tego roku, wskazujące na ponad 70–procentowy wzrost EBITDA LIFO wobec trzech kwartałów ubiegłego roku. Jednak z punktu widzenia długofalowej budowy wartości Koncernu jeszcze istotniejsze jest dla nas to, że ostatni kwartał był kolejnym intensywnym okresem wzmacniania fundamentów do dalszego, zrównoważonego rozwoju. Rozpoczęte przez nas projekty – budowa największej w Polsce elektrociepłowni zlokalizowanej w Płocku, proces przejęcia złóż ropy i gazu w Polsce i Kanadzie czy wreszcie budowa nowoczesnej instalacji polietylenu w Czechach doskonale pokazują naszą konsekwencję w realizacji strategii” - powiedział Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN Orlen.

III kwartał tego roku był rekordowym okresem dla segmentu detalicznego PKN Orlen. W tym czasie wypracował on wynik EBITDA wg LIFO na poziomie 539 mln zł, co oznacza wzrost o 22% (r/r). Wynik segmentu został osiągnięty przy 2% (r/r) wzroście wolumenów sprzedaży, w tym w Polsce o 3% (r/r) i Czechach o 11% (r/r) przy porównywalnej sprzedaży na Litwie (r/r) oraz spadku sprzedaży w Niemczech o (-) 1% (r/r). W III kwartale 2015 roku Koncern zwiększył także udziały w rynku polskim, o 0,5 pp (r/r), oraz czeskim, o 0,4 pp (r/r). W ciągu minionego kwartału Koncern konsekwentnie rozwijał również sieć sprzedaży pozapaliwowej. Na koniec raportowanego okresu składała się ona z 1335 punktów Stop Cafe i Stop Cafe Bistro w Polsce, co oznacza wzrost o 135 punktów (r/r). 

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego w III kwartale 2015 roku PKN Orlen w obszarze downstream odnotował 6% wzrost sprzedaży łącznie na wszystkich rynkach, w tym benzyny o 14%, oleju napędowego o 21%, olefin o 7% i PCW o 3%, co umożliwiło wypracowanie wyniku EBITDA wg LIFO na poziomie blisko 1,7 mld zł. Uzyskanie dobrego rezultatu wspierał wzrost przerobu ropy o 13% (r/r) i wykorzystania mocy o 4 pp (r/r). Na wyniki segmentu w tym okresie pozytywny wpływ miały między innymi wyższa o 2,6 USD/bbl (r/r) marża downstream, niższe ceny ropy oraz osłabienie PLN względem USD o 20% (r/r). Jednocześnie rezultat został ograniczony przez osłabienie EUR względem USD o 16% (r/r) oraz niższą sprzedaż (r/r) nawozów o (-) 3% i PTA o (-) 18% oraz poliolefin o (-) 28%, w efekcie awarii instalacji etylenu w czeskim Unipetrolu. W minionym kwartale zawarto umowę z Technip na budowę nowej instalacji polietylenu (PE3) w zakładzie w Litvínovie. Ta największa inwestycja Grupy ORLEN na rynku czeskim będzie również największą w historii czeskiej branży petrochemicznej i jedną z najnowocześniejszych instalacji produkcyjnych tego typu w Europie. Wartość kontaktu wynosi 5.8 miliardów CZK (213 mln EUR), natomiast całkowity koszt inwestycji, której uruchomienie planowane jest w połowie 2018 roku, szacowany jest na 8.5 miliardów CZK (314 mln EUR). Moce produkcyjne nowej instalacji, która zastąpi funkcjonującą obecnie jednostkę PE1, wyniosą 270 tys. ton rocznie. 

W III kwartale 2015 roku w obszarze energetyki kluczowym wydarzeniem było rozpoczęcie budowy bloku gazowo-parowego na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku. Produkcja ciepła w skojarzeniu z energią elektryczną z nowej jednostki o mocy 596 MWe, ruszy na koniec 2017 r. Elektrociepłownia, w której zostanie zabudowana najwyższej klasy turbina gazowa, będzie dostarczała parę oraz energię elektryczną dla Zakładu w Płocku, natomiast nadwyżka energii elektrycznej trafi do Krajowego Systemu Energetycznego. W III kwartale trwały między innymi prace projektowe głównych budynków i systemów, prowadzono prace ziemno–fundamentowe, zakończono także testy turbiny gazowej i przygotowano ją do transportu z Berlina do Płocka. W tym czasie rozstrzygnięto i wybrano wykonawców większości przetargów związanych z modernizacją infrastruktury Zakładu Produkcyjnego w Płocku. Z kolei we Włocławku kontynuowano prace budowlano-montażowe oraz prace rozruchowe poszczególnych systemów elektrociepłowni o mocy 463 MWe. Zakończono też prace po stronie GAZ-SYSTEM w zakresie przyłącza gazowego i PSE w zakresie przyłącza elektroenergetycznego oraz zawarto umowę przesyłową.  

W obszarze wydobycia Koncern konsekwentnie zmierza do realizacji założeń Strategii obejmujących zrównoważony rozwój segmentu i osiągnięcie w 2017 roku potencjału wydobywczego na poziomie 6 mln boe/rok. W tym celu w III kwartale Spółka realizowała działania przygotowawcze do rozpoczęcia procesu przejęcia aktywów wydobywczych w Polsce i Kanadzie. W ramach akwizycji, za kwotę ok. 83 mln USD, całościowego pakietu akcji spółki FX Energy, Koncern powiększy swoją bazę zasobową (2P) o 8,4 mln boe. Zbilansuje tym samym portfel wydobywczy o perspektywiczne aktywa konwencjonalne w Polsce, znajdujące się na dwóch obszarach (Płotki i Edge) zlokalizowanych na terenach Niżu Polskiego. FX Energy dysponuje również blokiem poszukiwawczym w basenie lubelskim, sąsiadującym z posiadanymi przez ORLEN Upstream koncesjami (Wołomin oraz Garwolin) oraz prowadzi wydobycie z konwencjonalnych złóż ropy naftowej w USA na terenie stanów Montana i Nevada. Drugą spółką, z którą Koncern podpisał umowę przejęcia 100% akcji za kwotę 293 mln CAD jest kanadyjska Kicking Horse Energy. Kluczowe aktywa spółki usytuowane są w rejonie Kakwa w Albercie i wyróżniają się wysokim potencjałem produkcyjnym. Ekonomika złóż w tym rejonie należy do najwyższych w zachodniej Kanadzie, charakteryzuje się niskim poziomem ryzyka i zapewnia Grupie ORLEN duże możliwości wzrostu. W wyniku transakcji, której finalizacja planowana jest na 4 kwartał 2015 roku, oczekiwane jest zwiększenie dziennego wydobycia Koncernu o ponad 4.000 baryłek ekwiwalentu ropy (boe) dziennie oraz rozbudowa bazy zasobowej o ok. 30 mln boe zasobów 2P. 

Ponadto, we wrześniu br. Orlen przejął od DEA Deutsche Erdoel AG 100 proc. udziałów w dwóch koncesjach konwencjonalnych w Małopolsce i na Podkarpaciu, charakteryzujących się znacznym potencjałem poszukiwawczym. W ramach tego projektu (Bieszczady) rozpoczęto już akwizycję sejsmiczną 2D na dwóch blokach oraz prowadzono prace przygotowawcze do testów szczelności w odwiercie. Jednocześnie, w październiku, na tym terenie ORLEN Upstream rozpoczął kolejny projekt poszukiwawczo-rozpoznawczy o nazwie Miocen. W innych projektach konwencjonalnych w Polsce (Sieraków) prowadzono prace przygotowawcze nad zagospodarowaniem części obszaru oraz kontynuowano analizy danych w celu weryfikacji jego perspektyw. W ramach projektu Karbon, w III kwartale 2015 roku, prowadzono akwizycję nowych danych sejsmicznych 2D, które zostały poddane analizom. Trwa również przygotowanie do prac sejsmicznych 3D na dwóch blokach koncesyjnych. W projektach niekonwencjonalnych (Lublin Shale) prowadzono likwidację otworów i placów wiertniczych na koncesjach Garwolin i Wierzbica oraz prace przygotowawcze do akwizycji danych sejsmicznych 3D, a także (Mid-Poland Unconventionals) zakończono analizę nowych danych sejsmicznych 2D. Obecnie trwają przygotowania do przeprowadzenia pierwszego wiercenia. W ramach aktywów kanadyjskich rozpoczęto wiercenie 9 nowych otworów (8,3 netto), przeprowadzono 6 zabiegów szczelinowania (5,3 netto) oraz włączono do produkcji 3 odwierty (2,3 netto). Średnie wydobycie w III kwartale 2015 roku wyniosło ok. 6,8 tys. boe/d (43% węglowodory ciekłe) i w stosunku do poprzedniego kwartału było niższe w związku ze wznowieniem niektórych prac modernizacyjnych na ogólnokrajowej infrastrukturze przesyłowej głównie w obszarach Ferrier oraz Pouce Coupe. 

W III kwartale 2015 r. Koncern utrzymał dobrą sytuację finansową. Poziom dźwigni na koniec września wyniósł 23,6%. W ciągu trzech kwartałów br. wydatki inwestycyjne Koncernu wyniosły blisko 1,9 mld zł, z czego największa pula przypadła na działania rozwojowe. 

W III kwartale br. grupa po raz pierwszy w swojej historii, zgodnie z aktualnymi trendami sprawozdawczości, opublikowała raport roczny w formule zintegrowanej, łączącej dane finansowe z pozafinansowymi aspektami działalności, który został wyróżniony w konkursie The Best Annual Report 2014 organizowanym przez Instytut Rachunkowości i Podatków. Koncern został również wyróżniony w 11. edycji rankingu „Best managed companies in CEE 2015” brytyjskiego magazynu finansowego Euromoney. PKN ORLEN ponownie okazał się najlepiej zarządzaną firmą w Polsce. Niezależni analitycy wiodących instytucji finansowych na całym świecie wyróżnili Koncern między innymi za ambitne plany rozwoju i wysokie kompetencje zarządcze.

Zobacz także: Orlen przejmuje kolejne stacje paliw w Niemczech

Zobacz także: Iran: Zwiększenie eksportu ropy po zniesieniu sankcji

Reklama

Komentarze

    Reklama