Reklama

Górnictwo

Bogdanka zaskarży wyrok WSA

  • Fot. Australian Government via eso.org

W dniu 16 marca br. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił złożoną przez LW Bogdanka SA skargę na decyzję Ministra Środowiska z dnia 5 listopada 2014 r. o utrzymaniu w mocy zaskarżonej przez Spółkę decyzji Ministra z dnia 5 września 2014 r. o odmowie udzielenia koncesji na wydobywanie węgla kamiennego ze złoża „Lubelskie Zagłębie Węglowe – obszar K-6 i K-7”. Spółka złożyła wniosek o pisemne uzasadnienie wyroku WSA oraz zamierza złożyć skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego.  

Niezależnie od kontynuacji starań o koncesję wydobywczą w obszarze „K-6, K-7”, LW Bogdanka SA prowadzi prace mające na celu zapewnienie rozwoju w kierunku północnym, poprzez przygotowanie dokumentacji koncesyjnych na wydobycie w obszarach Ostrów i Orzechów, na które posiada koncesje rozpoznawcze. Z racji bardzo dobrych parametrów tych złóż, kierunek rozwoju na północ został uznany przez Spółkę za priorytetowy. Obecne zasoby operatywne zapewniają żywotność kopalni do około 2034 roku, Spółka planuje je podwoić przed 2020 rokiem. 

Jesteśmy rozczarowani wyrokiem WSA w Warszawie, który w naszej opinii pozostaje w sprzeczności z właściwie pojmowanym interesem publicznym.Złoże „K-6, K-7” bezpośrednio sąsiaduje z eksploatowanymi przez nas polami wydobywczymi. Dlatego jesteśmy w stanie zagospodarować ten obszar w stosunkowo krótkim czasie i relatywnie niskim kosztem, wykorzystując istniejącą infrastrukturę – a zatem najbardziej racjonalnie i efektywnie. Niezwykle istotna jest też charakterystyka pokładów w „K-6, K-7”, zwłaszcza pokładu 391 – aby węgiel z tego złoża mógł być wykorzystany w sposób najbardziej efektywny, powinien być mieszany z węglem z pokładów z części północnej lub z naszego obecnego obszaru. Dzięki posiadanemu Zakładowi Przeróbki Mechanicznej Węgla Bogdanka może proces taki realizować - powiedział Zbigniew Stopa, Prezes Zarządu LW BOGDANKA S.A.

Skarga Spółki powinna zostać uwzględniona z uwagi na prawną wadliwość zaskarżonej decyzji organu koncesyjnego o odmowie udzielenia koncesji wydobywczej Spółce. Dlatego od wydanego wyroku WSA Spółka zamierza złożyć skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jednocześnie prowadzimy prace związane z posiadaną koncesją na rozpoznanie złóż „Ostrów” i „Orzechów”. Planowane przekształcenie tej koncesji w koncesję wydobywczą na te bardzo zasobne złoża pozwoli nam na realizację strategii rozwoju LW Bogdanka SA w kierunku północnym. Nasze obecne zasoby operatywne zapewniają żywotność kopalni do około 2034 roku, jednak dzięki ekspansji na północ będziemy mogli je co najmniej podwoić przed 2020 rokiem - dodał Zbigniew Stopa.

Zobacz także: Zakończono audyt w Kompanii Węglowej

Zobacz także: Bogdanka przegrywa spór z Australijczykami

Reklama

Komentarze

    Reklama