Reklama

Atom

Ruszyły konsultacje społeczne ws. bezpieczeństwa jądrowego w Polsce

Fot. Flickr
Fot. Flickr

Do 3 sierpnia trwają konsultacje publiczne do projektu Strategii i polityki w zakresie rozwoju bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej Rzeczypospolitej Polskiej. To pierwszy tego rodzaju dokument w Polsce.

Główny cel Strategii

Dokument określa najważniejsze cele i kierunki działań, a także przedstawia opis aktualnego stanu oraz zasady bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Głównym celem Strategii jest zapewnienie ochrony ludzi i środowiska naturalnego przed szkodliwymi skutkami działania promieniowania jonizującego oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej Rzeczypospolitej Polskiej.

Cele szczegółowe Strategii

W Strategii wskazano również cztery cele szczegółowe.

1. Rozwój krajowego systemu regulacyjnego w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej - realizacji tego celu ma sprzyjać przegląd obowiązujących przepisów prawa w oparciu o dotychczasowe doświadczenia z funkcjonowania systemu. Dzięki temu możliwe będzie wzmocnienie mechanizmów koordynacji, nadzoru i kontroli, ale też doskonalenie wymagań w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Regulacje prawne powinny zostać dostosowane do wykorzystania nowych technologii jądrowych. Strategia zakłada również większy udział polskich instytucji w pracach międzynarodowych grup eksperckich w obszarze bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

2. Rozwój systemu monitoringu radiacyjnego kraju - w Polsce działa stały monitoring mocy dawki promieniowania gamma oraz pomiarów zawartości izotopów promieniotwórczych w środowisku oraz produktach spożywczych. System pozwala na bieżącą ocenę sytuacji, wczesne wykrywanie potencjalnych zagrożeń oraz prognozowanie ich rozwoju. Strategia zakłada rozbudowę tego systemu a także rozwój programu szkoleń i doskonalenie procedur związanych z reagowaniem na zdarzenia radiacyjne oraz usuwaniem skutków tych zdarzeń.

Reklama
Reklama

3. Wzmocnienie krajowych kompetencji w obszarze bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej - prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące oraz nadzór nad jej bezpiecznym wykonywaniem wymagają wysokiego poziomu kompetencji, w tym wiedzy oraz przeszkolenia kadry pracowniczej w dziedzinach mających wpływ na stan bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Rozwojowi kompetencji ma sprzyjać upowszechnianie zasad bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Istotna w tym aspekcie jest współpraca międzynarodowa, m.in. kontakty z zagranicznymi organami dozoru jądrowego, które stanowią wartościową platformę wymiany wiedzy i doświadczeń.

4. Zwiększanie potencjału badawczego oraz świadomości społecznej w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej - zagadnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej mają ścisły związek z postępem w nauce. Badania naukowe są podstawą ustanawiania standardów, wymagań i rozwiązań organizacyjno-technicznych, które zapewniają bezpieczeństwo ludzi oraz środowiska naturalnego przed negatywnymi skutkami promieniowania jonizującego. Rozwój silnego zaplecza naukowo-badawczego stanowi ważny element budowania kapitału ludzkiego na potrzeby wdrożenia energetyki jądrowej w Polsce, jak również dla tworzenia i wprowadzania innowacyjnych rozwiązań służących ochronie ludzi oraz środowiska naturalnego. Wprowadzanie nowych technologii jądrowych wiąże się z koniecznością zwiększania potencjału badawczego w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Ważna jest też świadomość społeczna w obszarze bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Rozwój oferty edukacyjnej, ale też promowanie wiedzy o bezpieczeństwie jądrowym i ochronie radiologicznej będą sprzyjać wzmocnieniu społecznego zaufania do nauki.

źródło: cire.pl

Komentarze