Reklama

Elektroenergetyka

UE oczekuje postępów we wdrażaniu "porozumienia paryskiego"

UE oczekuje, że na tegorocznej konferencji klimatycznej ONZ (COP 23) wspólnota międzynarodowa po raz kolejny potwierdzi swoje zaangażowanie, podejmując zdecydowane działania w wymiarze ogólnoświatowym w związku ze zmianą klimatu, pozwalające osiągnąć cele określone w porozumieniu paryskim. Po wejściu w życie w ubiegłym roku porozumienia o historycznym znaczeniu obecnie nadrzędnym priorytetem jest opracowanie wytycznych do jego wdrożenia - informuje Komisja Europejska.

Podkreślił to wyraźnie przewodniczący Jean-Claude Juncker w swoim tegorocznym orędziu o stanie Unii wygłoszonym w Parlamencie Europejskim: "Pragnę, by Europa była liderem w walce ze zmianą klimatu. W ubiegłym roku ustaliliśmy globalne zasady gry w porozumieniu paryskim, które zostało ratyfikowane tutaj, w tej właśnie Izbie. Podczas gdy w Stanach Zjednoczonych poziom ambicji spadł, Europa musi dopilnować, abyśmy przywrócili wielkość naszej planecie. To wspólne dziedzictwo całej ludzkości"
 
Komisarz do spraw polityki klimatycznej i energetycznej Miguel Arias Cañete stwierdził: "Porozumienie paryskie wytycza kierunek działań o wymiarze globalnym zmierzających do przejścia na gospodarkę niskoemisyjną. Coraz częstsze i intensywniejsze ekstremalne zjawiska pogodowe, których jesteśmy świadkami na całym świecie, dobitnie przypominają nam, że stoimy przed palącymi wyzwaniami. Nadszedł czas, aby przełożyć ambicje na działania i przyspieszyć wdrażanie. COP 23 będzie kluczowym momentem, by zagwarantować, że jesteśmy na właściwej drodze do dotrzymania naszego pierwszego terminu: realizacja do 2018 r. programu prac przyjętego na konferencji klimatycznej w Paryżu".
 
23. Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (COP 23), której przewodniczy Fidżi, odbędzie się w dniach 6-17 listopada 2017 r. w Bonn (Niemcy). Wezmą w niej udział ministrowie i przedstawiciele rządów, a także wielu przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i przedsiębiorstw.
 
UE oczekuje, że w trakcie konferencji państwa wykażą wyraźne postępy w zakresie rozwoju przepisów technicznych i wytycznych dotyczących wdrażania postanowień porozumienia paryskiego, na przykład w zakresie ram przejrzystości i 5-letniego cyklu ambicji mającego na celu pomóc państwom stopniowo realizować coraz ambitniejsze cele. Program prac ma zostać przyjęty na konferencji klimatycznej ONZ (COP 24), która odbędzie się w 2018 r. w Katowicach.
 
UE czyni wyraźne postępy w zakresie finalizacji ram prawnych służących osiągnięciu celu przyjętego w porozumieniu paryskim – tj. zbiorowego ustalonego na poziomie krajowym wkładu (NDC) – polegającego na ograniczeniu do roku 2030 emisji gazów cieplarnianych w UE o co najmniej 40 proc. Przykładowo, UE zmieniła unijny system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) po 2020 r., ustaliła cele redukcji emisji na 2030 r. dla sektorów nieobjętych ETS, takich jak transport, budownictwo i rolnictwo oraz włączyła użytkowanie gruntów, zmianę użytkowania gruntów i leśnictwo do unijnych ram prawnych w zakresie działań w dziedzinie klimatu. Ponadto 8 listopada Komisja zamierza przedstawić pakiet wniosków dotyczących mobilności ekologicznej w celu dalszego ułatwienia UE przejścia na gospodarkę i mobilność niskoemisyjną.
 
UE podtrzymuje swoje zaangażowanie na rzecz wspólnych globalnych celów, jakimi jest pozyskiwanie z różnych źródeł 100 miliardów dolarów amerykańskich rocznie do 2020 r., a następnie do 2025 r. na finansowanie działań związanych ze zmianą klimatu w krajach rozwijających się, a także dalsze istotne zwiększanie finansowania na rzecz przystosowania się do zmiany klimatu. W 2016 r. UE i jej państwa członkowskie przeznaczyły ogółem 20,2 miliardów euro na finansowanie działań związanych ze zmianą klimatu, co stanowi wzrost o ponad 10 proc. w stosunku do 2015 r. (17,6 miliardów euro).
 
Program konferencji COP 23 w Bonn przewiduje nie tylko formalne negocjacje, ale także prezentację działań w dziedzinie klimatu podejmowanych przez szerokie grono zainteresowanych stron, w tym regiony i miasta, przedsiębiorstwa i grupy reprezentujące społeczeństwo obywatelskie. UE zdecydowanie popiera światowy program działań na rzecz klimatu (GCAA) jako ważną platformę dla działań prowadzonych przez różne zainteresowane strony i będzie nadal aktywnie uczestniczyła w tym forum.
 
Unię Europejską będzie reprezentował w Bonn Miguel Arias Cañete, komisarz do spraw polityki klimatycznej i energetycznej, oraz Siim Kiisler, minister środowiska Estonii, która sprawuje obecnie przewodnictwo w Radzie Ministrów UE.

(KE/jk)
 
 
Reklama

Komentarze

    Reklama