Reklama

Elektroenergetyka

Enea stawia na polski węgiel

Nowy zarząd Enei zamierza budować innowacyjną grupę surowcowo-energetyczną. Stawia na poprawę niezawodności i bezpieczeństwa dostaw energii, w oparciu o polskie paliwo, jakim jest węgiel kamienny. W najbliższym czasie Grupa będzie zwiększać efektywność operacyjną, poprzez budowanie optymalnych synergii. Oznacza to m.in. bliższe powiązanie operacyjno- korporacyjne Bogdanki z Eneą.

Zrównoważony rozwój innowacyjnej Grupy surowcowo-energetycznej

Nowy zarząd stawia sobie za główny cel dalszy rozwój oraz umacnianie pozycji Grupy na polskim rynku energii elektrycznej i paliw.

"Rozpoczęliśmy prace nad założeniami do nowej strategii, aby uwzględnić fakt włączenia Bogdanki do Grupy Enea w naszych programach rozwojowych i inwestycjach w perspektywie średnio i długoterminowej - podkreśla prezes Enei, Mirosław Kowalik. - W bliższym i dalszym otoczeniu naszej firmy zachodzi wiele zmian. Dotyczą one także regulacji krajowych i unijnych, bezpośrednio wpływających na sektor, w którym działa Grupa. Powinniśmy być dobrze przygotowani na te zmiany oraz wpisywać się w plany Ministerstwa Energii i rządowy „Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”. Chcemy zorientować się na budowę i rozwój silnej innowacyjnej grupy surowcowo-energetycznej, mającej potencjał finansowy do realizacji programów rozwojowych i innowacyjnych" – deklaruje Kowalik.

W październiku 2015 r. Grupa Enea stała się właścicielem łącznie 66 proc. akcji LW Bogdanka. Lubelska kopalnia jest wyróżniającym się na tle branży producentem węgla kamiennego. Dzięki transakcji Grupa ma możliwość zrealizowania szeregu synergii na poziomie operacyjnym, finansowym oraz organizacyjnym. W kolejnych miesiącach będzie koncentrować się na przygotowaniu integracji obu przedsiębiorstw i identyfikacji długoterminowych inicjatyw zwiększenia wartości. To pokazuje, że właściwy model biznesowy współpracy energetyki i górnictwa może mieć głęboki ekonomiczny sens i budować wartość Grupy dla jej akcjonariuszy.

Wyniki finansowe zdeterminowane przez odpisy aktualizujące wartość aktywów w segmencie wytwarzania i wydobycia 

W 2015 r. przychody ze sprzedaży netto Grupy Kapitałowej Enea ukształtowały się na zbliżonym poziomie jak w 2014 r. i wyniosły 9.848 mln zł. Skonsolidowana EBITDA, po wzroście o 9,5 proc., wyniosła 2.130 mln zł. W minionym roku najwyższa EBITDA zrealizowana została w segmencie dystrybucji i wyniosła 1.139 mln zł. Najwyższy przyrost EBITDA - o 157 mln zł, czyli 21,2 proc. - odnotowano w segmencie wytwarzania. Na wyniki obszaru wytwarzania w 2014 r. i 2015 r. największy wpływ miały zdarzenia jednorazowe w postaci rozpoznania w II kwartale 2014 r. 257 mln zł i w III kwartale 2015 r. 293 mln zł przychodów z tytułu kontraktów długoterminowych. Po wyłączeniu wpływu tych zdarzeń EBITDA segmentu wytwarzania wzrosła rok do roku o 121 mln zł, czyli 25,2 proc. Segment obrotu, odnotowując wzrost o 18,4 proc. rok do roku, wygenerował wynik EBITDA w wysokości 126 mln zł. W związku z akwizycją LW Bogdanka, działalność Grupy została rozszerzona o segment wydobycia, który przez podlegające konsolidacji ostatnie dwa miesiące 2015 r. wypracował 156 mln zł EBITDA.

Skonsolidowana strata netto w wysokości 399 mln zł była konsekwencją ujęcia odpisu aktualizującego wartość aktywów wytwórczych Grupy, którego wpływ na wynik netto wyniósł ‑1.418 mln zł. Po wyłączeniu odpisu wynik netto Grupy Enea wzrósł o 12,0 proc. rok do roku i ukształtował się na poziomie 1.019 mln zł.

"W IV kwartale, w związku z informacjami i analizami dotyczącymi między innymi zmiany rynkowych cen energii elektrycznej, świadectw pochodzenia energii oraz zmianą prognoz wskaźników makroekonomicznych, przeprowadziliśmy testy na utratę wartości aktywów trwałych. Podjęliśmy decyzję o dokonaniu odpisów aktualizujących wartość naszych aktywów w ramach obszarów zajmujących się produkcją energii elektrycznej, energii cieplnej oraz wydobyciem węgla. Odpisy nie wpłynęły na sytuację płynnościową naszej Grupy" ‑ podkreśla Mikołaj Franzkowiak, wiceprezes Enei ds. finansowych.

Od początku 2014 r. Grupa Enea konsekwentnie realizuje program optymalizacji kosztów stałych, który pozwolił w latach 2014-2015 wygenerować 604 mln zł oszczędności (252 mln zł w 2014 r. i 352 mln zł w 2015 r.).

LW Bogdanka wypracowała w 2015 r. przychody ze sprzedaży na poziomie prawie 1.885 mln zł oraz wynik EBITDA w wysokości 686 mln zł. Oznacza to, że pomimo trudnej sytuacji rynkowej i presji spadku cen węgla na wyniki, wskaźnik rentowności EBITDA spółki, sięgający w minionym roku 36 proc., pozostaje na ponadprzeciętnym dla branży poziomie. Osiągnięte w 2015 r. wyniki zostały obciążone odpisem w kwocie -625 mln zł z tytułu utraty wartości aktywów. Dokonanie odpisu nie wpłynęło na bieżącą działalność operacyjną spółki ani na jej sytuację płynnościową. Wynik netto LW Bogdanka za 2015 r., bez uwzględniania odpisu, wyniósł 226 mln zł. Bogdanka zrealizowała zakładany na miniony rok plan produkcji węgla handlowego na poziomie ok. 8,5 mln ton oraz sprzedaż na poziomie ok. 8,6 mln ton.

 "Biorąc pod uwagę bardzo trudną sytuację rynkową, utrzymującą się nadpodaż węgla energetycznego i jego wyraźnie spadające ceny, nie obciążone odpisem wyniki należy ocenić jako dobre. Ich osiągnięcie było możliwe przede wszystkim dzięki konsekwentnej realizacji programu dostosowującego działalność spółki do możliwości sprzedażowych. Obejmował on optymalizację wydobycia, dalszą redukcję kosztów oraz optymalizację nakładów inwestycyjnych i zatrudnienia. Potwierdziliśmy i umocniliśmy naszą pozycję jako najbardziej efektywnej i najskuteczniej reagującej na warunki rynkowe kopalni w Polsce" - powiedział Zbigniew Stopa, prezes Bogdanki.

Klient w centrum uwagi - poprawa jakości usług oraz oferty rynkowej 

Zakładając, że popyt na energię elektryczną w Polsce będzie wzrastać, Grupa Enea zamierza w dalszym ciągu kłaść duży nacisk na dobrą obsługę Klienta oraz wysoką jakość oferty rynkowej. Kluczem jest jej dopasowanie do oczekiwań Klientów. Enea dba o to, by jej produkty były zdywersyfikowane i atrakcyjne cenowo, a przy tym łączyły sprzedaż energii elektrycznej z pakietami dodatkowych korzyści. W obszarze handlu hurtowego firma chce być ważnym uczestnikiem rynku energii i paliw. Rozważa zwiększenie aktywności poza rynkiem krajowym.

Niezawodność i bezpieczeństwo dostaw energii w oparciu o własne paliwo. Dalsza poprawa efektywności operacyjnej we wszystkich obszarach biznesowych.

Grupa inwestuje w modernizację i rozwój mocy wytwórczych, w tym źródeł odnawialnych. W 2015 r. wydała na ten cel 1.955 mln zł, z czego 1.386 mln zł pochłonęły wydatki na realizację najważniejszej inwestycji ‑ nowoczesnego bloku energetycznego o mocy 1.075 MW. Trwa budowa farmy wiatrowej Baczyna oraz rozbudowa farmy Bardy. Równocześnie Enea stale analizuje rynek pod kątem potencjalnych akwizycji, które będą efektywne biznesowo i wpiszą się w politykę energetyczną kraju.

Ponadto, dla Grupy bardzo ważne są inwestycje w utrzymanie, modernizację i rozwój sieci dystrybucyjnej, a przez to w poprawę parametrów jakościowych dostarczanej energii. W 2015 r. przeznaczono na ten cel 925 mln zł. W kolejnych latach roczne wydatki będą oscylowały w przedziale 800 - 1.000 mln zł.

Inwestycje w innowacje i nowe technologie

Enea będzie w dalszym ciągu aktywnie działać w obszarze innowacji i wspierania nowych technologii, wpisując się w ten sposób w program rozwoju krajowej gospodarki. Wpływ na rozwijanie technologii mają zmieniające się warunki rynkowe oraz otoczenie prawne. Grupa dostrzega, że projekty badawczo-rozwojowe mają potencjał rozwiązywania istotnych problemów energetyki. Wymagają jednak zaangażowania znacznych środków i nakładu czasu oraz skutecznych metod oraz struktur zarządzania tym obszarem. Będziemy budowali odpowiedni potencjał w tym zakresie. W obszarze sprzedaży energii Grupa chce poszukiwać nowych produktów i usług zwiększających zaangażowanie Klientów w świadome wykorzystanie energii elektrycznej. Wg ekspertów Enei, spory potencjał w obszarze dystrybucji mają rozwiązania dotyczące inteligentnych sieci (smart grid), a w wytwarzaniu istotnym kierunkiem będą tzw. czyste technologie węglowe. Grupa zamierza partycypować w przygotowywanym programie sektorowym dla elektroenergetyki Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Dialog ze Stroną Społeczną.

Jako firma odpowiedzialna, Enea będzie w dalszym ciągu działać na rzecz środowiska i otoczenia. Jednym z istotnych elementów skutecznego zarządzania rozwojem Grupy jest właściwa komunikacja z jej głównymi Interesariuszami oraz budowa zaufania do firmy i podejmowanych przez nią działań. Służy temu aktywność Fundacji Enea w obszarze zaangażowania społecznego oraz projekty wynikające ze strategii zrównoważonego rozwoju Grupy. Jednym z priorytetów jest otwarty dialog ze społecznościami lokalnymi oraz reprezentującymi je samorządami i instytucjami publicznymi. Ponieważ kapitał ludzki to najważniejsze „aktywo” firmy, Zarządowi Grupy bardzo zależy na kontynuowaniu dialogu ze Stroną Społeczną oraz prowadzeniu go w sposób otwarty i rzeczowy.

Zobacz także: Dobry rok Grupy Polimex-Mostostal. "69 mln zł zysku"

Zobacz także: Kowalski: "Baltic Pipe powinien być gotowy przed 2022 r."

Reklama

Komentarze

    Reklama