Reklama

Chemia

Ekologiczne inwestycje Ciech w Janukowie i Inowrocławiu

Fot. Grupa Ciech
Fot. Grupa Ciech

W zakładach sodowych Grupy CIECH w Inowrocławiu i Janikowie (tworzących spółkę CIECH Soda Polska) trwają prace nad budową przyjaznej środowisku i opartej na najnowocześniejszych technologiach instalacji odsiarczania i odazotowania spalin. Dzięki temu oba zakłady będą spełniać najwyższe normy ochrony środowiska w zakresie emisji do atmosfery, zarówno obowiązujące obecnie, jak i te które będą wprowadzone od 2020 roku. 

W 2017 roku CIECH planuje przeznaczyć na inwestycje związane z ochroną środowiska ok. 150 mln zł. W latach 2014-2016 Grupa wydała na ten cel ponad 200 mln zł. Działania te przełożą się na oszczędności z tytułu opłat środowiskowych od 2018 roku.

Dzięki budowie instalacji odsiarczania i odazotowania spalin zakłady w Inowrocławiu oraz Janikowie będą jeszcze bardziej przyjazne dla środowiska, spełniając nie tylko standardy emisyjne obowiązujące obecnie, ale również planowane wymagania dotyczące ochrony powietrza atmosferycznego. Z dniem 1 lipca 2020 roku zakłady produkujące energię i parę będą obowiązywały bardzo restrykcyjne standardy emisyjne dla emisji pyłu (20-25 mg/Nm3), tlenków siarki (200-250 mg/Nm3) oraz tlenków azotu (200 mg/Nm3) dla dużych obiektów energetycznego spalania (LCP). Działania te przekładać się będą również na rezultaty finansowe dla Grupy CIECH, powodując zmniejszanie opłat środowiskowych jakie Spółka uiszcza w ramach prowadzonej działalności. Począwszy od roku 2018 oszczędności z tego tytułu sięgną kilku milionów złotych rocznie.

Zobacz także: Przychody Grupy Ciech za pierwszy kwartał 2017

Podstawą projektu jest budowa instalacji odsiarczania i odazotowania spalin w dwóch elektrociepłowniach należących do spółki CIECH Soda Polska. W sumie do 2018 roku Spółka odda do użytku osiem instalacji odazotowania spalin w technologii SCR („Selektywna redukcja katalityczna”) oraz dwie instalacje odsiarczania spalin oparte o technologię WFGD („Wet Flue Gas Desulfurization”). Oprócz tego w obu elektrociepłowniach zmodernizowane zostały elektrofiltry.

Działania inwestycyjne realizowane przez CIECH Soda Polska prowadzone są przez międzynarodowy zespół inżynierów - najlepszych profesjonalistów w swoich branżach, którzy realizują te projekty w oparciu o technologie uznane przez europejskie konkluzje BAT („Best Available Techniques”) za najlepsze dostępne techniki w branży ochrony środowiska.

Zobacz także: CIECH wdraża ekologiczne technologie

Równocześnie CIECH prowadzi szereg działań związanych z minimalizacją oddziaływania na środowisko wszystkich zakładów produkcyjnych Grupy. Poza działaniami dla ograniczania emisji zanieczyszczeń gazowych do atmosfery Grupa CIECH realizuje we wszystkich swoich zakładach program ESPRO (Energy Saving Program), zmierzający do ograniczenia emisji CO2 i zużycia energii, a także maksymalizacji efektywności produkcji. W ramach tego programu CIECH realizuje kilkadziesiąt różnych projektów inwestycyjnych, takich jak: odzysk ciepła, ograniczenie strat ciepła na przesyle, poprawa efektywności instalacji oświetleniowych, czy też wymiana energochłonnych urządzeń (np. pompy) na bardziej efektywne energetycznie. Dzięki tym projektom Grupa dąży do minimalizacji emisji CO2 na tonę wyprodukowanego produktu końcowego. Ponadto Centrum badawczo-rozwojowe CIECH prowadzi badania nad rozwiązaniami dotyczącymi przyszłego zawracania i wykorzystania wyprodukowanego CO2 w procesach produkcyjnych. 

„Grupa CIECH systematycznie doskonali efektywność wykorzystania surowców i energii, redukujemy emisję zanieczyszczeń, prowadzimy racjonalną gospodarkę odpadową. Wszystkie te działania nie tylko czynią z CIECH firmę przyjazną środowisku, ale także w sposób wymierny wpływają na efektywność naszego biznesu - mówi Artur Król, członek zarządu CIECH SA.

kn/Ciech

Reklama

Komentarze

    Reklama