Reklama

OZE

Czuba-Wąsowska: Specustawa wiatrakowa już w Sejmie

Magdalena Czuba-Wąsowska z Kancelarii Elżanowski Cherka&Wąsowski w swoim komentarzu dla Energetyka24.com analizuje specustawę wiatrakową, która trafiła do Sejmu.

Projekt ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (zgłoszony jako projekt poselski) jest już w Sejmie (druk nr 315). Przygotowana de facto przez rząd specustawa określać ma prawne warunki, zasady oraz tryb lokalizacji oraz realizacji elektrowni wiatrowych. Jednym z podstawowych uzasadnień dla przygotowania nowych przepisów wskazano konieczność uregulowania warunków lokalizacji zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie elektrowni wiatrowych. W projekcie ustawy zaproponowano, aby odległość pomiędzy elektrownią wiatrową, a zabudowaniami mieszkalnymi (a także obszarami szczególnie cennymi przyrodniczo) była równa lub większa dziesięciokrotności całkowitej wysokości elektrowni wiatrowej.

Zaproponowane w projekcie ustawy rozwiązania prawne mają m.in. na celu uznanie, iż cała elektrownia wiatrowa będzie obiektem budowlanym (budowlą), a tym samym zastosowanie do niej będą znajdować przepisy Prawa budowlanego dotyczące użytkowania obiektów budowlanych oraz dotyczących katastrof budowlanych.

Co istotne, z punktu widzenia inwestorów, projekt ustawy przewiduje wprowadzenie obowiązku uzyskania, oprócz decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, dodatkowej decyzji zezwalającej na eksploatację, która wydawana ma być przez Urząd Dozoru Technicznego.

Zgodnie z przedłożonym w Sejmie projektem uzyskanie decyzji zezwalającej na eksploatację elektrowni będzie obligatoryjne także w odniesieniu do elektrowni wiatrowych oddanych do użytkowania przed dniem wejścia w życie nowej ustawy. Ponadto w przypadku wszystkich pozwoleń wydanych po wejściu w życie ustawy, bez względu na moment wszczęcia postępowania o ich wydanie – będą mieć zastosowanie przepisy dotyczące pozwoleń na eksploatację oraz dozoru technicznego.

Projekt obejmuje swoją regulacją także elektrownie wiatrowe obecnie już eksploatowane. W przypadku, gdy po wejściu w życie projektowanej ustawy działająca obecnie elektrownia nie będzie spełniać wymogów w zakresie minimalnej odległości od budynków mieszkalnych (albo budynku o funkcji mieszanej), to proponowane przepisy wskazują, iż inwestor uprawniony jest jedynie do przeprowadzenia remontu oraz wykonywania innych czynności niezbędnych do prawidłowej eksploatacji elektrowni, z wyłączeniem działań prowadzących do zwiększenia parametrów użytkowych elektrowni lub zwiększenia jej oddziaływań na środowisko. Zakłada się przy tym, iż do tych remontów oraz czynności zastosowanie będą już miały nowe regulacje dotyczące pozwolenia na eksploatację oraz dozoru technicznego.

Planuje się, iż projektowane rozwiązania wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów zmieniających ustawę o odnawialnych źródłach energii, które wejdą w życie z dniem 1 lipca 2016 r., co jest związane z terminem wejścia w życie tej ustawy.

Magdalena Czuba-Wąsowska: Wspólnik, Szef praktyki legislacji i działalności regulowanej w Elżanowski Cherka&Wąsowski Kancelaria Prawna Spółka Komandytowa.

Zobacz także: Czuba-Wąsowska: Co dalej ze świadectwami efektywności energetycznej?

Reklama

Komentarze

    Reklama