• Partner główny
    Logo Orlen

Gaz

1,3 mld zł zysku Grupy PGNiG

  • Rys. Maciej Szopa
  • Reklama

Zysk netto Grupy Kapitałowej PGNiG w I półroczu 2016 roku wyniósł blisko 1,3 mld zł. To o 594 mln zł mniej niż w analogicznym okresie 2015 r. Przychody Grupy osiągnęły poziom 17,3 mld zł, o 3 mld zł mniej niż w I półroczu poprzedniego roku, natomiast koszty operacyjne zmniejszyły się o 2,2 mld zł. Wynik EBITDA wyniósł 3,1 mld zł, co oznacza spadek o 865 mln zł w stosunku do I półrocza 2015 r.

GK PGNiG w I półroczu 2016 r. utrzymała stabilne wolumeny produkcji i sprzedaży we wszystkich segmentach działalności. Na poziom wyników finansowych wpływ jednak miały m.in. czynniki makroekonomiczne, w szczególności malejące ceny ropy naftowej na rynkach światowych, obniżenie taryf na przestrzeni ostatnich miesięcy oraz prowadzona polityka rabatowa.

Fot. PGNiG
 

Segment Poszukiwanie i Wydobycie

Przychody segmentu Poszukiwanie i Wydobycie w I półroczu 2016 r. wyniosły 2,1 mld zł. Jest to o 16 proc. mniej niż w I półroczu 2015 r., pomimo wyższego 
o 2 proc. wolumenu sprzedaży ropy naftowej. Na poziomie EBITDA wypracowano zysk w wysokości 495 mln zł, co jest wynikiem niższym od osiągniętego w analogicznym okresie roku poprzedniego o 68 proc. Strata na działalności operacyjnej wyniosła 80 mln zł.

Na słabsze wyniki operacyjne segmentu wpływ miały niższe ceny węglowodorów, które spowodowały spadek przychodów ze sprzedaży w segmencie. Ponadto zawiązane odpisy aktualizujące na aktywach oraz spisane w koszty odwierty negatywne i sejsmika były dwukrotnie wyższe w porównaniu z I półroczem 2015 i wyniosły - 739 mln zł.

Segment Obrót i Magazynowanie

Przychody w segmencie Obrót i Magazynowanie w I półroczu 2016 r. wyniosły 14,9 mld zł i były niższe o 17 proc. w stosunku do I półrocza 2015 r. Zysk operacyjny wyniósł 646 mln zł, co oznacza spadek o 95 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Aktywnie reagując na zmieniające się warunki rynkowe, w 2015 i 2016 r. PGNiG SA i PGNiG Obrót Detaliczny kilkakrotnie obniżały taryfy, w wyniku czego średnia cena taryfowa paliwa gazowego w I półroczu 2016 r. była niższa o ok. 12 proc. od cenw I półroczu 2015 r. Dodatkowo spółki Grupy oferowały największym odbiorcom gazu atrakcyjne programy rabatowe. Mimo to, dzięki jednoczesnemu obniżeniu kosztów sprzedanego gazu, marża operacyjna na sprzedaży gazu wysokometanowego utrzymała się na poziomie zbliżonym do ubiegłego roku i wyniosła +1% w I półroczu 2016 roku.

Segment Dystrybucja 

Zysk operacyjny segmentu Dystrybucja za I półrocze 2016 roku zwiększył się o 24 proc. wobec I półrocza 2015 r. i osiągnął poziom 968 mln zł. Wynik EBITDA wyniósł 1,4 mld zł, czyli o 205 mln zł więcej niż rok wcześniej, głównie dzięki konsekwencji w polityce ograniczania kosztów, które w I półroczu 2016 roku były niższe o 121 mln zł (tj. 8 proc.). Na ich wysokość wpływ miało m.in. obniżenie wydatków na świadczenia pracownicze w efekcie przeprowadzonej racjonalizacji zatrudnienia w ramach Programu Dobrowolnych Odejść. Przychody wzrosły o 68 mln zł (tj. 3 proc.) w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego za sprawą zwiększenia się o 5 proc. wolumenu dystrybuowanych gazów. 

Segment Wytwarzanie 

Zysk operacyjny segmentu za I półrocze 2016 roku osiągnął poziom 274 mln zł i był wyższy o 23 mln zł niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Po uwzględnieniu amortyzacji wynik EBITDA wyniósł 450 mln zł, co oznacza wzrost o 38 mln (9 proc.) w stosunku do I półrocza 2015 r. Na jego poprawę wpływ miały w szczególności wzrost wolumenu sprzedaży ciepła o 3 proc. w I półroczu 2016 roku w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, przy wyższej taryfie na ciepło oraz niższych kosztach zakupu węgla.

Zobacz także: Ofensywa PGNiG: duża umowa z Ceramiką Paradyż

Zobacz także: Poziom bezpieczeństwa gazowego Polski wzrasta. "Konieczna budowa Baltic Pipe"

Komentarze