PSE reaguje na protesty związane z budową linii Warszawa-Siedlce

30 listopada 2017, 13:14
Fot. Energetyka24
Energetyka24
Energetyka24

Trasa linii elektroenergetycznej 2x400 kV pomiędzy wraz ze zmianą układu sieci najwyższych napięć pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami została zaprojektowana zgodnie z  najwyższymi standardami i obowiązującymi przepisami, w sposób gwarantujący bezpieczeństwo zdrowia i życia ludzi oraz z poszanowaniem środowiska naturalnego. Nad ich przestrzeganiem czuwa szereg instytucji, w tym Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, której PSE przedłożyło Raport o ocenie oddziaływania inwestycji na środowisko - informuje PSE.

"Realizowane przez PSE inwestycje każdorazowo poprzedzają dogłębne analizy lokalnych uwarunkowań społecznych, przyrodniczych i technicznych. W ich efekcie powstaje kilka różnych możliwych wariantów przebiegu trasy linii. W przypadku linii elektroenergetycznej 400 kV wraz ze  zmianą układu sieci najwyższych napięć pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami analizy rozpoczęły się w ostatnim kwartale 2016 roku. Kluczowym kryterium wyboru optymalnego przebiegu jest możliwie jak najmniejsza liczba zbliżeń do budynków mieszkalnych. Dlatego, jako optymalna, do  dalszego procedowania wybrana została koncepcja trasy linii przebiegająca przez tereny gmin: Stoczek Łukowski, Wodynie, Latowicz, Cegłów, Kałuszyn, Wierzbno i Dobre" - dodaje PSE.

"PSE zdają sobie sprawę, jak istotne jest informowanie społeczności lokalnych o planowanej inwestycji na możliwie najwcześniejszym etapie jej realizacji oraz stworzenie warunków do przedstawienia wyczerpujących wyjaśnień w tym zakresie, a także do wprowadzania uzasadnionych korekt przebiegu trasy linii. Dlatego, od stycznia 2017 r. we wszystkich gminach, których dotyczy budowa przedmiotowej linii, w ramach przeprowadzonego procesu informacyjno-konsultacyjnego, przedstawiciele PSE odbyli serię kilkudziesięciu spotkań z samorządami i mieszkańcami. W efekcie tych spotkań, w niektórych przypadkach udało się poprowadzić trasę linii z uwzględnieniem uwag lub  sugestii mieszkańców" - stwierdza PSE.

Zobacz także: Dyrektor PSE dla Energetyka24: Będziemy gotowi na energię atomową

"Planowana infrastruktura liniowa nie będzie kolidować w żadnej z miejscowości z istniejącą zabudową mieszkalną, omija także chronione obszary przyrodnicze. PSE, mając na uwadze postulaty gminy dotyczące nieingerencji w środowisko przyrodnicze, wspólnie z Nadleśnictwem w Mińsku Mazowieckim, wypracowały wariant umożliwiający "schowanie” linii w lesie. Uzgodniono, że linia 400  kV będzie wykonana w technologii nadleśnej, aby maksymalnie ograniczyć wycinkę drzew zarówno w trakcie budowy, jak i eksploatacji linii. Sama technologia była wielokrotnie omawiana na  spotkaniach z mieszkańcami. Jej zastosowanie, jak również ścisła współpraca z właścicielem i  zarządcą lasów gwarantuje, że lasy te nie zostaną zdewastowane, a ich funkcje zostaną zachowane. Zachowana została także bezpieczna odległość instalacji od ujęć wody pitnej (ok.  200  m), a przeprowadzone badania geologiczne pozwolą utrzymać w nienaruszonym stanie istniejące cieki wód podziemnych. Zaprojektowana w ten sposób linia jest w pełni bezpieczna dla  ludzi oraz środowiska i spełnia rygorystyczne normy oddziaływania obowiązujące w tym zakresie w Polsce" - uzupełnia swoje stanowisko PSE.

"Realizowana inwestycja jest poprzedzona przeprowadzeniem oceny oddziaływania na środowisko, w ramach której sporządzony został raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, podlegający następnie weryfikacji przez kompetentne organy administracji zarówno pod kątem przyrodniczym, jak i pod kątem oddziaływania na ludzi. Sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia poprzedzone było szeregiem prac studialnych i wizji w terenie pozwalających na  zinwentaryzowanie i uwzględnienie występowanie najwrażliwszych siedlisk oraz gatunków. W  ramach oceny oddziaływania na środowisko przenalizowany został każdy z rodzajów oddziaływań zarówno na florę, jak i faunę. Raport z inwentaryzacji jest jednym z załączników do wniosku o  udzielenie tzw. „decyzji środowiskowej”, który został złożony 17 listopada 2017 r. do RDOŚ w  Warszawie. Obecnie zgodność planowanej inwestycji z wymogami ochrony środowiska jest przedmiotem oceny Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie" - dodaje PSE.

"Podkreślić należy, że linia 400 kV wraz ze zmianą układu sieci NN pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami jest szczególnie istotna dla niezawodnych dostaw energii elektrycznej dla  województwa mazowieckiego oraz północnowschodniej Polski, odznaczających się jedną z  największych dynamik wzrostu zapotrzebowania na moc i energię elektryczną w kraju, a  jednocześnie nie posiadających dostatecznej liczby samodzielnych jednostek wytwórczych, mogących zabezpieczyć produkcję na poziomie wymaganym do  zbilansowania popytu. W związku z  tym konieczna jest budowa stabilnej sieci przesyłowej w celu przekazania energii z rejonów, gdzie jest produkowana do miejsc, w których jest potrzebna. Elementem tej sieci będzie miedzy innymi przedmiotowa linia" - stwierdza PSE.

"Projekt ten ma również bardzo duże znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w Polsce, szczególnie w świetle rosnącego zapotrzebowania na  moc. PSE, jako odpowiedzialny inwestor buduje tylko tam, gdzie nowe linie są konieczne, aby  zapewnić sprawną i niezawodną pracę infrastruktury przesyłowej, a przede wszystkim utrzymać jej pierścieniowy charakter, który nawet w przypadku wyłączenia czy uszkodzenia jej niektórych elementów w danym regionie kraju sprawia, że energię można dostarczyć z innego kierunku. To  właśnie dzięki takiemu układowi sieci najwyższych napięć podczas sierpniowych nawałnic PSE zapewniły możliwość przesyłu energii z pominięciem uszkodzonych odcinków, dzięki czemu Krajowy System Elektroenergetyczny działa bez zakłóceń" - konkluduje PSE.

***

Polskie Sieci Elektroenergetyczne są operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w  Polsce. Spółka zarządza siecią przesyłową, w której skład wchodzą umożliwiające przesył energii na duże odległości linie najwyższych napięć 400 kV oraz 200 kV o łącznej długości ponad 14 tysięcy kilometrów oraz 106 stacji elektroenergetycznych, służących do przetwarzania i rozdziału energii elektrycznej. Stacje są istotnymi elementami sieci przesyłowej, bowiem zmieniają napięcie przesyłanej energii elektrycznej obniżając je do poziomu, który umożliwia jej dostarczenie do  gospodarstw domowych za pośrednictwem sieci lokalnych operatorów dystrybucyjnych

pam/PSE

Energetyka24
Energetyka24
KomentarzeLiczba komentarzy: 0
No results found.
Tweets Energetyka24