Pięć nowych aktów wykonawczych do Prawa atomowego

2 lutego 2021, 13:14
atom unsplash.com
Fot. Unsplash

Zwiększenie poziomu ochrony przy pracy ze źródłami promieniotwórczymi, nowe wymagania przy pomiarach zawartości wybranych radionuklidów w materiałach budowlanych - to niektóre zagadnienia, zawarte w pięciu nowych aktach wykonawczych do Prawa atomowego.

Jak poinformowało we wtorek Ministerstwo Klimatu i Środowiska, przepisy zawarte w ogłoszonych w Dzienniku Ustaw aktach wdrażają aktualne europejskie wymagania w zakresie ochrony przed negatywnymi skutkami oddziaływania promieniowania jonizującego, zawarte w dyrektywie Rady 2013/59/Euratom z grudnia 2013 r.

Przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 30 listopada 2020 r. o zmianie rozporządzenia ws. podstawowych wymagań dotyczących terenów kontrolowanych i nadzorowanych dotyczą przede wszystkim jednostek organizacyjnych prowadzących działalność ze źródłami promieniowania jonizującego, w których zachodzi konieczność wyznaczenia terenu kontrolowanego lub nadzorowanego.

Nowelizacja m. in. umożliwia opiekunom pacjentów poddawanych niektórym zabiegom diagnostycznym i terapeutycznym z użyciem źródeł promieniowania jonizującego by towarzyszyli im również podczas przeprowadzania tych zabiegów na terenach kontrolowanych. Rozporządzenie to weszło w życie 5 stycznia 2021 r. Jednostki organizacyjne mają pół roku na dostosowanie się do tych przepisów.

Celem rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie ochrony przed promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych narażonych podczas pracy na terenie kontrolowanym lub nadzorowanym jest dostosowanie polskich przepisów do nowej definicji „pracownika zewnętrznego” wynikającej z przepisów europejskich.

Reklama

Reklama

Przepisy dotyczą osób, które nie są zatrudnione w jednostce organizacyjnej prowadzącej działalność ze źródłami promieniowania jonizującego, a realizują zadania na terenie kontrolowanym i nadzorowanym w tej jednostce, czyli pracowników zewnętrznych. Rozporządzenie weszło w życie 21 stycznia 2021 r. W ciągu 18 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia pracodawcy zewnętrzni i pracownicy zewnętrzni wykonujący działalność na własny rachunek muszą złożyć do Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki wnioski o wydanie nowych paszportów dozymetrycznych dla pracowników zewnętrznych.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego wprowadza m. in. wymagania w zakresie sprawdzania sposobu zabezpieczenia źródeł promieniotwórczych przed utratą, uszkodzeniem, kradzieżą lub dostaniem się w ręce osób nieuprawnionych. Nowelizacja dostosowuje również do wymagań europejskich wzór karty ewidencyjnej źródła wysokoaktywnego.

Przepisy dotyczą jednostek organizacyjnych wykonujących działalność polegającą na wytwarzaniu, przetwarzaniu, przechowywaniu, transporcie lub stosowaniu źródeł promieniotwórczych. Rozporządzenie weszło w życie 21 stycznia 2021 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie rodzajów działań interwencyjnych wprowadzanych w strefie zewnętrznej oraz wartości operacyjnych poziomów interwencyjnych stanowiących podstawę do wprowadzenia w strefie zewnętrznej tych działań jest nową regulacją w polskim prawie.

Celem przepisów jest wprowadzenie kryteriów natychmiastowych działań interwencyjnych oraz innych działań interwencyjnych wprowadzonych na terenie stref planowania awaryjnego wokół jednostek prowadzących działalność zaliczoną do I lub II kategorii zagrożeń, takich jak reaktor jądrowy czy składowisko odpadów promieniotwórczych, zgodnych z wymaganiami Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej.

Przepisy dotyczą jednostek organizacyjnych wykonujących działalność zakwalifikowaną do I lub II kategorii zagrożeń zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy – Prawo atomowe. Są to m.in. jednostki eksploatujące reaktory jądrowe czy składowiska odpadów promieniotwórczych. Rozporządzenie weszło w życie 30 grudnia 2020 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2020 r. ws. materiałów budowlanych, w których oznacza się stężenie promieniotwórcze izotopów promieniotwórczych potasu: K-40, radu Ra-226 i toru Th-232 zawiera m. in. wymagania dotyczące tych oznaczeń, oraz wartości, o których przekroczeniu informuje się właściwe organy

Przepisy dotyczą importerów i wprowadzających na rynek niektóre materiały budowlane, zawierające takie dodatki jak łupek ałunowy, materiały lub dodatki pochodzenia magmowego, popioły lotne, fosfogips czy niektóre żużle. Przepisy dotyczą również laboratoriów prowadzących oznaczenia stężenia promieniotwórczego izotopów promieniotwórczych potasu K-40, radu Ra-226 i toru Th-232.

Rozporządzenie, obok wykazu materiałów budowlanych, które poddaje się badaniom określa sposób i częstotliwość pobierania próbek, wzór na określenie wskaźnika, dopuszczalne przedziały przy określaniu wartości wskaźnika i okoliczności powiadamiania właściwych organów. Rozporządzenie wejdzie w życie 7 lutego 2021 r.(

PAP - mini

Energetyka24
Energetyka24
KomentarzeLiczba komentarzy: 0
No results found.
Tweets Energetyka24