Reklama

Elektroenergetyka

PGE modernizuje moce wytwórcze

Trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy instalacji odsiarczania i odazotowania spalin dla dwóch kotłów w Elektrociepłowni Lublin Wrotków, należącej do Grupy Kapitałowej PGE. To jedna z kluczowych inwestycji prośrodowiskowych, realizowanych przez PGE, w ramach wartego kilkanaście miliardów złotych programu modernizacji aktywów Grupy, którego celem jest wypełnienie restrykcyjnych norm środowiskowych i wydłużenie zdolności wytwórczych bloków energetycznych. Po zakończeniu inwestycji, emisja dwutlenku siarki na poszczególnych kotłach zmniejszy się sześciokrotnie, a emisja tlenków azotu trzykrotnie.

Udziałem w postępowaniu zainteresowanych jest 11 wykonawców. Obecnie złożone wnioski są oceniane pod kątem zgodności z wymaganiami określonymi w warunkach udziału w postępowaniu przetargowym. Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą planowane jest na koniec trzeciego kwartału 2016 roku. Inwestycja, której zakończenie zaplanowane jest na koniec 2018 roku polegać będzie na budowie instalacji niekatalitycznego odazotowania spalin (SNCR) z modernizacją dwóch kotłów WP-70 poprzez zabudowę powierzchni ogrzewalnych w technologii ścian szczelnych oraz budowie instalacji odsiarczania spalin w technologii półsuchej.

Elektrownie i elektrociepłownie Grupy PGE w ostatnich latach ograniczyły już emisje tlenków siarki o 80 proc., tlenków azotu o 40 proc. i emisje pyłów o 97 proc. Wybudowany w 2002 roku w Elektrociepłowni Lublin Wrotków blok gazowo-parowy praktycznie nie emituje pyłów i tlenków siarki do atmosfery oraz spełnia wszystkie normy środowskowe. Zgodnie z przyjętą strategią biznesową do 2020 roku na modernizację istniejących jednostek wytwórczych Grupa wyda łącznie ok. 16 mld zł. Środki te zostaną przeznaczone na dalsze ograniczanie emisji spalin, zwiększenie mocy zainstalowanej oraz podniesienie sprawności aktywów.

Zrealizowanymi już inwestycjami proekologicznymi w PGE są: budowa instalacji redukcji tlenków azotu na blokach 5-8 Elektrowni Dolna Odra oraz na blokach 4-6 w Elektrowni Turów, a także budowa instalacji odsiarczania spalin w Zespole Elektrociepłowni Bydgoszcz. Kluczowymi realizowanymi inwestycjami, które mają na celu dostosowanie aktywów do regulacji środowiskowych są obecnie: budowa bloku gazowo – parowego w Elektrociepłowni Gorzów, kompleksowa modernizacja i rekonstrukcja bloków 7-12 w Elektrowni Bełchatów, budowa instalacji odsiarczania dla bloków 4-6 w Elektrowni Turów, kompleksowa modernizacja bloków 1 – 3 w Elektrowni Turów, budowa odsiarczania i odazotowania spalin w Elektrowni Pomorzany. Wkrótce rozpocznie się budowa instalacji odazotowania spalin dla dwóch kotłów w Elektrociepłowni Bydgoszcz.

Należąca do PGE Elektrociepłownia Lublin Wrotków jest największym źródłem energii elektrycznej i cieplnej na Lubelszczyźnie. Posiada największy, będący w eksploatacji blok gazowo-parowy w Polsce oraz 4 kotły wodne. Elektrociepłownia dysponuje osiągalną mocą elektryczną 231 MWe oraz osiągalną mocą cieplną 627 MWt. W ciągu roku produkcja energii elektrycznej z bloku gazowo – parowego wynosi od 1000 do 1600 GWh. Ilość ciepła wytworzonego w bloku i kotłach wodnych jest uzależniona od zapotrzebowania miejskiej sieci ciepłowniczej i w ostatnich latach kształtuje się na poziomie ok. 3 000 000 GJ.

Zobacz także: Elektrownia Opole będzie miała nowego dyrektora

Zobacz także: Polska i Litwa mogą blokować białoruski atom

Reklama

Komentarze

    Reklama