Reklama

Wiadomości

Polski projekt jądrowy: ważna uchwała przyjęta przez rząd

Fot. Energetyka24

Rząd przyjął we wtorek uchwałę ws. przyjęcia strategii i polityki w zakresie rozwoju bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej (BJiOR) - poinformowała kancelaria premiera.

Przedłożona przez ministra klimatu i środowiska uchwała określa cele strategii bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w Polsce oraz kierunki działań mających na celu rozwój tego bezpieczeństwa.

Jak przypomniała Państwowa Agencja Atomistyki, szerokie zastosowania promieniowania jonizującego w przemyśle, medycynie oraz badaniach naukowych mają pozytywny wpływ na jakość życia i rozwój społeczeństwa, ale jednym z podstawowych warunków tego, aby obywatele mogli czerpać korzyści z tego rodzaju działalności jest zapewnienie funkcjonowania wiarygodnego oraz skutecznego systemu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

Bezpieczeństwo jądrowe oznacza osiągnięcie odpowiednich warunków eksploatacji, zapobieganie awariom, a w przypadku ich zaistnienia – łagodzenie ich skutków. Wynikiem tych działań jest ochrona pracowników i ludności przed zagrożeniami wynikającymi z promieniowania jonizującego z obiektów jądrowych - podkreśliła PAA.

Jak wskazała Agencja, strategia zakłada prymat prymatu BJiOR nad innymi aspektami działalności, w tym ekonomicznymi, politycznymi czy społeczno-gospodarczymi. Podstawowym celem bezpieczeństwa jest ochrona ludzi i środowiska naturalnego przed szkodliwymi skutkami działania promieniowania jonizującego.

Czytaj też

Dokument zawiera cztery szczegółowe cele.

Pierwszym jest rozwój krajowego systemu regulacyjnego w zakresie BJiOR. System ten służy zapewnieniu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z zastosowań promieniowania jonizującego. Elementem podnoszącym jakość otoczenia regulacyjnego i sprzyjającym zwiększeniu standardów bezpieczeństwa jest wymiana wiedzy oraz doświadczeń w ramach współpracy międzynarodowej.

Drugim celem jest rozwój systemu monitoringu radiacyjnego kraju. Podjęte zostaną działania zmierzające do rozbudowy sieci monitoringu radiacyjnego na poziomie lokalnym oraz ogólnokrajowym, wraz z oprogramowaniem wspomagającym proces podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych. Niezbędne będzie stałe doskonalenie procedur i rozwijanie programu ćwiczeń związanych z reagowaniem na zdarzenia radiacyjne oraz z usuwaniem skutków tych zdarzeń.

Jak przypomniała PAA, w ciągu sześciu ostatnich lat Agencja, która zarządza systemem monitoringu, kupiła w sumie 33 nowoczesne stacje wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych. Siedem zastąpiło wysłużone już urządzenia, a 26 znalazło się w nowych lokalizacjach. Zgodnie z rządowymi planami, które wynikają z Programu polskiej energetyki jądrowej, do 2033 r. w kraju będzie funkcjonowało w sumie 145 stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych - przypomniała Agencja.

Kolejnym celem jest wzmacnianie krajowych kompetencji w obszarze BJiOR. Strategia zakłada rozwój kompetencji oraz kształcenie kadr niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony obiektów jądrowych, składowisk odpadów promieniotwórczych, a także bezpiecznego wykorzystania źródeł promieniowania jonizującego w medycynie, przemyśle oraz badaniach naukowych.

Czwartym celem są działania na rzecz wspierania badań nad wpływem promieniowania jonizującego na zdrowie człowieka oraz środowisko naturalne, a także nad rozwiązaniami technologicznymi podnoszącymi poziom bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

Źródło:
PAP

Komentarze